AVG en Privacy

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING
( AVG ) / PRIVACY

Contactgegevens
Praktijk Beter in Balans gelegen aan de Parklaan 68, 2171EG te Sassenheim is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de onderstaande privacyverklaring.
Telefoon:
Writser Boelens 06-11 91 38 81
Geeri Bakker: 06-49 78 2 50 00
Internet: https://www.beter-in-balans.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij:
Gegevens, die u ons verstrekt door onze diensten te gebruiken of deze zelf aan ons te verstekken, worden door ons verwerkt. Het gaat om de volgende gegevens:

– Initialen, achternaam en roepnaam.

– Geslacht.

– Geboortedatum.

– Adresgegevens.

– Telefoonnummer.

– Emailadres.

Ook zijn deze gegevens van belang voor het opstellen van de factuur voor uw zorgverzekering. Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze kunt declareren, te weten naam, adres, woonplaats, geboortedatum, de datum van de behandeling(en), de prestatiecode en de omschrijving ‘behandeling acupunctuur’.

Uw emailadres kan worden gebruikt voor het versturen van facturen, het maken van afspraken en het stellen van vragen in het kader van uw behandeling.

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO) zijn wij als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden.
De volgende gegevens worden in uw medisch dossier door ons vastgelegd:

– Uw zorgvraag en hoofdklacht.

– Diagnostische gegevens.

– Behandelgegevens.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een dossier aan te leggen. Dit is een wettelijke verplichting opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, indien nodig en na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Gegevens van bezoekers website.
Onze website houdt geen gegevens van bezoekers bij.
.
Toegang tot uw dossier
Uw behandelend therapeut heeft als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Deze heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 (lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Toegang tot/ medebeslissingsrecht dossier van minderjarige
De wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag kunnen om inzage vragen. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt/cliënt. Wilsbekwame patiënten/cliënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Bewaartermijn
De wettelijke bewaartermijn van uw dossier is 15 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Beter in Balans verstrekt gegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Beter in Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevensvia de mail sturen naar Praktijk Beter in Balans. We reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek.

Verder bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

beveiliging van persoonsgegevens
Praktijk Beter in Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang tegen te gaan. Wij werken met een digitaal cliëntendossier. Deze is beveiligd met wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.